O Rokometnem društvu FUŽINAR

Rokometno društvo Fužinar je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov na področju športa in rekreacije; je pravna oseba zasebnega prava in samostojno odgovarja za svoje obveznosti do tretjih oseb.

Cilj društva je razvoj in popularizacija rokometa mladih ter, kolikor je v moči, z vsemi razpoložljivimi sredstvi nuditi podporo pri udejstvovanju vseh članov pri najrazličnejših športnih aktivnostih, pri zagotovitvi pogojev in pridobitvi opreme za njihovo izvajanje.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki izkaže interes za konkretno delovanje v društvu. Interes se izkaže s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine.

Člani društva se ob vstopu v društvo opredelijo za vrsto članstva: podporni član ali redni član in plačajo članarino enkrat letno (do 01.07. v koledarskem letu). Trajanje letne članarine je usklajeno s tekmovalnim obdobjem RZS.
Na zboru članov lahko sodelujejo vsi člani, pravico voliti in biti izvoljen v organe društva pa imajo samo redni člani.

Pravice in dolžnosti članov društva so podrobneje opisana v Statutu društva.

Za članstvo v Rokometnem društvu Fužinar izpolnite PRISTOPNO IZJAVO.